Regulations

Nineties Race Car Challenge
Sportief reglement 2021


1. Inleiding

De Nineties Race Car Challenge (ook wel genoemd NRCC) is een serie op zich zelf staande wedstrijden, zonder enige vorm van puntentelling, die voldoet aan de Reglementen van de KNAF zoals gepubliceerd op de KNAF website.
 

Gelijk aan veel andere historische klassen zijn de Nineties afkomstig uit een breed spectrum van bouwjaren, waarbij niet zelden de oudste auto ook de mooiste auto is, maar nauwelijks de snelste auto kan zijn. Veelal is het dan ook toeval als de prestaties van auto’1s aan elkaar gelijk zijn; voor een redelijke toedeling van klassering aan het eind van een wedstrijddag is een aantal klassen ingesteld. Daarbij wordt als leidraad de homologatie, zoals door de FIA beschreven, gehanteerd. Wel kan het bestuur van de Nineties Race Car Challenge, indien gewenst, auto’s toelaten die niet in één of andere homologatie zijn beschreven maar die wel Nineties waardig zijn. Een FIA HTP pas of andere autosport gelieerde auto passen worden daar waar nodig gewaardeerd maar zijn niet noodzakelijk voor deelname.

Alle Serie productie toerwagens / speciale toerwagens / sportauto’s / sportproto’s , welke door de FIA zijn gehomologeerd in de voor de jaren 90 geldende klassen, alsmede speciaal voor merkencups geproduceerde voertuigen. Ook voertuigen van de bovenstaande categorie zijn toegestaan uit buitenlandse raceseries (Invitation class) zoals o.a. Australie en Noord- (IMSA) en Zuid – Amerika.

Touringcars : 1990-1999
Sportscars : 1990-1999
Sport prototypes : 1990 – 1999
Invitation Class : 1990 – 1999

Uit het historische karakter van de klasse volgt dat de technische specificaties van alle auto’s dienen te voldoen aan de eisen die staan vermeld in het NRCC technisch reglement 2021.

Dit zorgt mede voor een uniformiteit waardoor in beginsel zonder wijzigingen wedstrijden in het buitenland kunnen worden gereden.

Afkortingen 

– FIA     Federation International de l’Automobile

– ASN   Nationale Automobielclub door de FIA erkend als sportautoriteit in Nederland

– KNAF Knac Nationale Autosport Federatie

– TC     Technische Commissie

2. Organisatie

De georganiseerde wedstrijden zijn een initiatief van de Stichting Youngtimer Touring Car Challenge. Die ook voor de uitvoering van de NRCC zorg draagt.

De Stichting Youngtimer Touring Car Challenge organiseert wedstrijden van de NRCC door middel van gastorganisaties. De gast organisaties zijn in het kader van de FIA Code Sportif bevoegd circuitraces te organiseren. De wedstrijden vinden plaats in Europa.

Bij evenementen is namens de NRCC de Stichting Youngtimer Touring Car Challenge bevoegd om klassen samen te voegen dan wel gezamenlijk in een startveld te laten rijden.

De Stichting Youngtimer Touring Car Challenge beschikt over een eigen secretariaat en Technische Commissie met door de KNAF gelicentieerde keurmeesters. 

Stichting Youngtimer Touring Car Challenge is opgericht in maart 2015. (serie bestaat sinds 1993)

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter algemene zaken : Randall Lawson, tel 0031 654664422, mail: info@autopassion.nl

Pers en Publiciteit / Contact Drivers: Ignatius de Bakker, tel 0031 651225982, mail: info@autopassion.nl
Secretariaat : info@autopassion.nl

Youngtimer Touring Car Challenge / NRCC, p/a Parallelweg 128Q, 1948NN Beverwijk, Netherlands

3. Toepasselijke Reglementen en Definities

3.1. Reglementen. Van toepassing zijn:

  • 2021 Code Sportif International (CSI) en Annexes van de Federation Internationale de l’Automobile (FIA).
  • Algemene reglementen van de KNAF zoals gepubliceerd op www.knaf.nl onder “Algemeen”, voor zover niet afwijkend van de op www.knaf.nl gepubliceerde teksten.
  • 2021 KNAF Algemeen Reglement Autorensport Nationaal  en overige reglementen die daarop, afhankelijk van de aard van het evenement, betrekking op hebben.
  • Aanvullingen of wijzigingen op de reglementen die gedurende het jaar officieel bekend zijn gemaakt (publicaties via een door de Stichting Youngtimer Touring Car Challenge uitgegeven Nieuwsbrief, en ook gepubliceerd op www.knaf.nl ).
  • De technische reglementen NRCC 2021.
  • De Supplementary Regulations die voor ieder evenement worden opgesteld.

Voor zover wedstrijden in een ander land dan Nederland verreden worden; zijn overeenkomstig de FIA Code Sportif mede van toepassing de toepasselijke reglementen van dat andere land, welke zullen worden vermeld in de Supplementary Regulations voor die betreffende wedstrijden in het buitenland.

4. Inschrijving

4.1 Inschrijven per race

De rijder moet zich hebben ingeschreven door middel van de door de organisator verstrekte formulieren; bovendien moet de organisator de inschrijving hebben geaccepteerd. Deelname kan alleen na betaling van het aangegeven inschrijfgeld.

4.2. Verantwoordelijkheid deelnemer

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving bij het betreffende evenement.

4.3. Gebondenheid reglementen
Door inschrijving onderwerpt de deelnemer zich aan de toepasselijke reglementen alsmede krachtens de wedstrijdleiding uitgevaardigde instructies.

5. Deelnemers

5.1. Licenties

Deelname staat open voor rijders met een KNAF EU/Nationaal (of hogere graad) licentie of met een nationale licentie van een andere EU ASN met “EU” aantekening (EU endorsement en/of logo) voor wedstrijden buiten het territoir van deze andere ASN in EU lidstaten of met een FIA internationale licentie.

6. Klassementen

6.1 Dag klassementen

Aan het einde van de wedstrijd dagen wordt door de NRCC organisatie een onofficieel dag­ klassement opgemaakt voor de diverse klassen. Aan de hand van dit dag klassement worden aan de deelnemers na afloop, plaats en tijdstip van het uitreiken worden bekend gemaakt in de Supplementary Regulations of anderszins via een officiële publicatie, dag prijzen / herinnering medailles uitgereikt.

7. Rijgedrag

Overeenkomstig de aard van de klasse dient de rijder zich ten opzichte van andere rijders en het materiaal van andere rijders sportief te gedragen.

Op het rijgedrag is bovendien van toepassing de FIA Code Sportif 2021 Annexe L, hoofdstuk IV.

Ter beoordeling van de Sportcommissarissen kan bij overtreding straffen worden opgelegd.

8. Reclame / bestickering

Verplicht is het voeren van de door de organisatie geleverde streamer op voorruit, de door de organisatie geleverde startschilden links en rechts op de deur en deze mogen niet gewijzigd worden in vormgeving en afmeting.

Indien de reclame opgelegd door de organisator afwijkt van het KNAF Reglement reclame op voertuigen bij autosport wedstrijden, dient dit vermeld te staan in het klasse reclame reglement.

Niet of  incorrect voeren van de reclame als aangegeven betekent overtreding en kan tot uitsluiting van het evenement leiden.

9. Technische keuring

9.1 Impliciete verklaring geschiktheid voor deelname  

De inschrijver is ervoor verantwoordelijk dat de auto en rijdersuitrusting bij het aanbieden voor de technische keuring volledig wedstrijdklaar is. Met het aanbieden van de auto en rijdersuitrusting voor de technische keuring verklaart de inschrijver impliciet, dat de auto en rijdersuitrusting in alle opzichten voldoet aan de reglementen en, wat betreft de punten die veiligheid kunnen betreffen, volledig geschikt is om aan het betreffende evenement deel te nemen.


9. 2 Technische keuring

Het doorlopen hebben van een technische keuring met toelating tot training/race betekent niet dat op grond daarvan de deelnemer zich er op kan beroepen dat de auto in alle opzichten aan de reglementen voldoet. 

9.3. Uiterlijk slechte staat

Een auto die zich naar inzicht van de TC uiterlijk in een slechte staat bevindt zal door de TC beschouwd worden als niet in overeenstemming met de Reglementen op grond waarvan toegang tot training/race kan worden geweigerd.

TC

Technische Commissie: Harm van de Laan, 00316-53321648 / Bas Lemmens, 00316-14999343 / Randall Lawson 00316-54664422

10. Kalender / Wedstrijden
Voor de wedstrijd kalender zie www.nrcc.eu

Een wedstrijd bestaat minimaal uit de volgende onderdelen;
– Vrije training en / of tijdtraining van minimaal 25 minuten;
– 2-3 wedstrijden van minimaal 25 minuten.

11. Milieu Reglementen
Van toepassing is het KNAF Milieureglement, KNAF Reglementen Boek 2021.

12. Slotbepalingen
Alle aanpassingen en wijzigingen die naar aanleiding van dit reglement niet expliciet zijn toegestaan, zijn verboden.

12.1. Uitsluiten aansprakelijkheid.

Noch de KNAF volgens de FIA Code Sportif voor overeenkomstig de KNAF (voor het buitenland de ASN), noch de organisator waaraan door de KNAF een organisatielicentie is toegekend, noch haar officials, noch de promotor, noch de Stichting Youngtimer Touring Car Challenge, noch haar bestuursleden, noch de circuit- of baaneigenaar, noch de medewerkers van en op het circuit of baan zijn tegenover de inschrijvers, deelnemende bestuurders, hun erven of rechtverkrijgenden en/of andere personen aansprakelijk voor enige schade, die uit of bij deelneming aan evenementen van of onder auspiciën van de KNAF of een buitenlandse ASN, tijdens en/of gedurende wedstrijd, training of oefendagen mocht ontstaan.

12.2. Vrijwarings- /aansprakelijkheidsclausule

Alvorens de bestuurders aan de training en/of race van een wedstrijd kunnen deelnemen, moeten zij de zgn. vrijwaringclausule tekenen. Deze clausule is in de inschrijfformulieren opgenomen. 

12.3. Bevoegdheid In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting YTCC / organisatie NRCC.

12.4. Aanvullende voorschriften

Door het bestuur van Stichting Youngtimer Touring Car Challenge kunnen voor de NRCC aanvullende voorschriften worden gepubliceerd die na goedkeuring en publicatie door de KNAF (op www.knaf.nl) met onmiddellijke ingang deel kunnen uitmaken van dit reglement. Bekendmaking vindt plaats in een door de Stichting Youngtimer Touring Car Challenge / NRCC uitgegeven Nieuwsbrief. Voor zover daartoe met betrekking tot een specifiek evenement noodzaak bestaat, beslist de organisator van dat evenement, na overleg met het bestuur van Stichting Youngtimer Touring Car Challenge.

12.5. Weigeren deelnemers

De organisator is bevoegd met opgaaf van redenen deelnemers te weigeren.   

Nineties Race Car Challenge
Technisch reglement 202
1

TOEGELATEN AUTOS / HOMOLOGATIE

Tot deelname worden uitsluitend auto’s toegelaten, die in alle opzichten aan de reglementen voldoen en uiterlijk in een nette staat verkeren, zulks ter beoordeling van de Organisatie / TC NRCC

Alle Serie productie toerwagens / speciale toerwagens / sportauto’s / sportproto’s , welke door de FIA zijn gehomologeerd in de voor de jaren 90 geldende klassen, alsmede speciaal voor merkencups geproduceerde voertuigen. Ook voertuigen van de bovenstaande categorie zijn toegestaan uit buitenlandse raceseries (Invitation class) zoals o.a. Australië en Noord-(IMSA) en Zuid – Amerika.


Touringcars : 1990-1999
Sportscars : 1990-1999
Sport prototypes : 1990 – 1999
Invitation Class : 1990 – 1999

TIME PERIOD

De uitvoering van de deelnemende auto moet overeenkomen met het tijdvak waarin de auto reglementair is ingedeeld.

De voorwaarden van time-period (jaren 90) geldt niet voor de veiligheids­voorzieningen. Hierbij moet deelnemende auto zijn uitgerust met voorwaarde zoals omschreven in Annexe J 2021.

Bewijslast conformiteit aan de technische reglementen : De bewijslast of de uitvoering van de auto, of onderdelen van de auto, aan de reglementen voldoet, in het bijzonder ten aanzien van het begrip time-period, ligt volledig bij de deelnemer en is ter beoordeling van de TC.

VEILIGHEID

Veiligheidseisen zijn naar de aard geformuleerd als minimum eisen.

Voor veiligheidsvoorzieningen aan de auto, verdient het aanbeveling om zo mogelijk gebruik te maken van voorzieningen die aan de meest moderne standaarden voldoen.

Voor de rijdersuitrusting is het verplicht te voldoen aan de voorschriften zoals omschreven in het KNAF Reglementen Boek 2021 voor Autorensport Nationaal.

De rijdersuitrusting (volgens de FIA Annexe “L”) omvat:

Goedgekeurde autosport helm / balaclave / raceoverall / handschoenen /ondergoed.
Frontal Head Restraint (FHR) goedgekeurd door de FIA is verplicht. Voor de juiste plaatsing van FHR/Hans-stoel, FHR/Hans-gordels bij gebruik van een FHR/Hans systeem kunt u de site van de KNAF (knaf.nl) raadplegen.

Bestuurdersstoel:

Montage van een door de FIA gehomologeerde racestoel. Aanbevolen FIA norm Groep N/A voor 2021. Zie ook FIA Technische lijst no 12. Stoelen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar na productie datum.

Veiligheidsgordels

Minimaal verplicht een zgn. vijf-punts veiligheidsgordel, zoals omschreven in het KNAF Reglementen Boek 2021.

Let op Veiligheidsgordels mogen de op de gordels vermelde datum niet overschrijden. (Zie FIA Technische lijst no: 24).

De rolkooi

Verplicht rolkooi die minimaal voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de FIA Annexe J.

Brandblussers

De auto’s moeten zijn uitgevoerd met één of twee flessen en samen minimaal 2 kg poeder of een door de FIA goedgekeurd vervangend blusmiddel bevatten (zie Annexe J, 1993, art. 253, toegestane blusmiddelen). Een automatische blusinrichting mag de handblusser vervangen. Zie Annexe J, 1993, art. 253.7. Voor bijzonderheden zie FIA Code Sportif 1993 Annexe J, art. 253.
Iedere blusserfles moet zodanig zijn bevestigd dat versnellingen tot 25 G kunnen worden weerstaan, ongeacht in welke richting deze worden uitgeoefend. Alleen twee (2) metalen bevestigingen zijn minimaal voorgeschreven, welke gemakkelijk kunnen worden losgemaakt, Bij blusinstallaties moeten deze vast gemonteerd zijn.
De blusser dient voor de rijder onmiddellijk bereikbaar en bedienbaar zijn.

De blusserflessen dienen iedere twee (2) jaar door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger te worden gecontroleerd. Het type blusmiddel, de hoeveelheid daarvan, het totaalgewicht van de blusserfles en de datum waarop het blusapparaat moet worden gecontroleerd (deze datum mag niet later zijn dan twee jaar na de vuldatum, of de laatste controledatum) moeten op de blusserflessen zijn vermeld.

Veiligheidsnet/arm restraint

Veiligheidsnet dient te worden gemonteerd aan de carrosserie, of de rolkooi en niet aan scharnierende/ bewegende delen zoals deuren.

Wanneer geen gebruik word gemaakt van een raamveiligheidsnet, dan dient een arm restraint (norm SFI 3.3) aan de centrale sluiting van de veiligheidsgordel te worden bevestigd.

Brandstoftank:

Standaard of conform FIA veiligheidstank Appendix J met een geldig certificaat.

Sleepogen
De auto dient te zijn voorzien van twee sleepogen, een aan de voorzijde en een aan de achterzijde. Deze moeten duidelijk zichtbaar zijn en een sterk contrasterende kleur hebben: geel, rood of oranje. De constructie dient zodanig sterk te zijn dat de nog rollende auto op rulle ondergrond eraan weggesleept kan worden (FIA Annexe J art 253.10). De inwendige diameter van de sleepogen zelf dienen minimaal 60mm te bedragen.

Hoofdstroomschakelaar

De hoofdstroomschakelaar moet alle stroomvoerende circuits vonkvrij onderbreken. Deze schakelaar dient een dubbele bediening te hebben: 1 – de eerste bediening dient zich in het interieur te bevinden, binnen handbereik van de bestuurder. 2 – de tweede bediening dient zich aan de buitenzijde links, in de nabijheid van de hoekpunt van de voorruit te bevinden. De verbinding tussen deze beide mag mechanisch uitgevoerd worden. De plaats dient aangeduid te worden met een driehoekige sticker (lengte minstens 12 cm per kant) als omschreven in het KNAF Reglementen Boek Annexe J, art. 253.13. De elektrische aansluitingen op de hoofdstroom schakelaar dienen op deugdelijke wijze afgeschermd te worden.

Buitenspiegels

De auto moet  tenminste voorzien zijn van een linker- en rechter buitenspiegel.

Verlichting

De auto dient voorzien te zijn van een compleet werkende time period verlichting, richtingaanwijzers aan voor en achterzijde. LED verlichting en xenon is niet toegestaan. Aan voorzijde minimaal dimlicht werkende functie. Een mistachterlicht is in principe niet verplicht maar kan door organiserende organisaties in het buitenland wel verplicht worden gesteld. (o.a. Duitsland). Een extra regenachterlicht is verplicht gemonteerd in midden van de achterzijde. Dit mag een zogenaamd LED verlichting regen achterlicht zijn. Een origineel mistachterlicht mag ook als regenlicht fungeren

Het uiterlijk en de technische staat van de auto dient zich naar inzicht van de TC Organisatie / TC NRCC in goede en nette staat te bevinden. Bij het niet voldoen aan deze voorwaarde wordt toegang tot training/race geweigerd.

MOTOR
De voor een bepaalde Klassen ingeschreven merk/type raceauto dient te zijn voorzien met een door de fabrikant oorspronkelijk bedoelde type motor. Tuning van de motor is vrij met een maximale cilinder inhoud afwijking van het oorspronkelijk toegepaste motortype van +10% voor atmosferische motoren en +5% voor Turbo motoren.

GELUID

De organisator is bevoegd met onmiddellijke ingang aanvullende geluidsvoorschriften op te leggen. De maximale opgelegde geluidswaarde geldend op evenement waaraan deelgenomen wordt mag niet worden overschreden. Deze wordt gemeten volgens evenement aangegeven meet methode of vermeld in de Supplementary Regulations. Indien gereden wordt op een geluidsvrij evenement vervalt geluidslimiet.

OVERBRENGING
Vrij

WIELOPHANGING/VERING/SCHOKBREKERS

Vrij

BANDEN en VELGEN

Vrij.

REMSYSTEEM

Remsystemen voor en achter mogen aangepast worden maar met alleen uit de tijd van het deelnemende voertuig (dus time period) geproduceerde remsystemen. Daarbij moeten alle systemen altijd voldoen aan de huidig geldende FIA Code Sportief en de van toepassing zijnde Veiligheids reglementen.

GEWICHT
Hiervoor geldt het minimum FIA Homologatie gewicht van ingeschreven autotype.

CARROSSERIE

Uitvoeringen/ toepassingen die in de oorspronkelijke raceperiode van de geldende Klasse niet voor de betreffende merk/ type auto werden gebruikt, zijn niet toegestaan. Indien door de TC een aerodynamisch hulpmiddel of aanpassing aan de auto wordt afgekeurd kan een rijder alleen door het overleggen van time period bewijsmateriaal of homologatie daarvoor in protest gaan. Is dit niet voorhanden moeten de door TC aangegeven wijzigingen worden uitgevoerd anders wordt desbetreffende auto uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden.

TIJDWAARNEMING

NRCC levert geen transponders meer aan. Rijder is zelf verantwoordelijk voor een werkende tansponder. (AMB / TAG HEUER). Huren van een transponder is voor rekening rijder.

Technische Controleurs NRCC

Harm van de Laan : License KNAF : 11126
Randall Lawson : License 15901
Bas Lemmens : License KNAF : 36022


Slotbepalingen

Alle aanpassingen en wijzigingen die naar aanleiding van dit reglement niet expliciet zijn toegestaan, zijn verboden.

Dit reglement is van kracht met ingang van  01 – 01 – 2021

Voor nadere informatie kunt u internet raadplegen onder  www.nrcc.eu

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                     
Approved by KNAF / BSA under Permit …………….